1 BABY born Rain Fun Dusche, ab 3 Jahren Zapf Creation Baby Born Sister Doll Bayer Design 13953AA Doll's Maxi Pram, Rosa Bayer Design 12268AA Smarty Doll Pram, Rosa